اطلاعات کلی

نوع

HV (High Viscose)
LV (Low Viscose)

بسته بندی

3 سرنگ 3 سی سی + سری های یک بار مصرف
3 سرنگ 5 سی سی + سری های یک بار مصرف