اطلاعات کلی

بسته بندی

16 کارتریج 50 سی سی
2 کارتریج 50 سی سی
4 کارتریج 50 سی سی
8 کارتریج 50 سی سی