اطلاعات کلی

بسته بندی

16 کارتریج 50 سی سی
2 کارتریج 50 سی سی
4 کارتریج 50 سی سی
8 کارتریج 50 سی سی
Heavy cartridge : دو کارتریج 50 سی سی + چهار کارتریج 50 سی سی + 8 کارتریج 50 سی سی + 16 کارتریج 50 سی سی
Heavy Tube : کاتالیست 160 سی سی و 160 سی سی بیس در هر تیوب