اطلاعات کلی

بسته بندی

16 کارتریج 50 سی سی
2 کارتریج 50 سی سی
4 کارتریج 50 سی سی
8 کارتریج 50 سی سی
بیس یک ظرف حاوی 280 سی سی از ماده + پیمانه اندازه گیری
کاتالیست یک ظرف حاوی 280 سی سی از ماده + پیمانه اندازه گیری